หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
75P. col.illus.

The New Road 1 / 2532

หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
691 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ฉ), 225 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 134 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
หนังสือทั่วไป
227 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
184 หน้า