นวนิยาย
392 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ฉ), 225 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 134 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
นวนิยาย
432 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
4 เล่ม
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า
นวนิยาย
384 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
584 หน้า
นวนิยาย
360 หน้า