นวนิยาย
240หน้า
นวนิยาย
2เล่มจบ
นวนิยาย
243 หน้า
นวนิยาย
232 หน้า
นวนิยาย
244 หน้า
นวนิยาย
244 หน้า
นวนิยาย
503 หน้า
    วรรณกรรมแปลลำดับที่ 151
วรรณกรรมแปลลำดับที่ 151
นวนิยาย
312 หน้า
นวนิยาย
352 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ช), 197 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
นวนิยาย
272 หน้า
นวนิยาย
289 หน้า