นวนิยาย
392 หน้า
นวนิยาย
256 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ฉ), 151 หน้า ; 29 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
นวนิยาย
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
    รางวัลหนังสือแห่งชาติ 2532
Note: รางวัลหนังสือแห่งชาติ 2532
วิทยานิพนธ์
(ก-ฒ), 153 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
นวนิยาย
262 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
379 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
303 หน้า

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 361 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 350 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
272 หน้า ; 21 ซม.