วิทยานิพนธ์
ฎ, 125 หน้า ตาราง
    ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550