หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
  พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แนวความคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • วิวัฒนาการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
 • บทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
ช, 334 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
23, 13, 97 หน้า : ภาพประกอบ
  สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงจัดพิมพ์ถวายแด่พระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงจัดพิมพ์ถวายแด่พระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
  จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
หนังสือทั่วไป
639 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  เพิ่มหัวเรื่อง.-- ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2335. ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-.
เพิ่มหัวเรื่อง.-- ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2335. ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
131 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
  เพียงเพราะแสวงหาอำนาจ หรือเพียงเพราะต้องการอยู่ค้ำบัลลังก์บริหารประเทศ บ้านเมืองของเราจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ไม่เว้นแม้แต่นโยบายรัฐที่บ้างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แต่บ้างก็ถูกโขกสับจนไม่เหลือความหมายของเหตุผล ในขณะเดียวกัน ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ดูเหมือนยังไม่ไปถึงไหน ทั้งที่
เพียงเพราะแสวงหาอำนาจ หรือเพียงเพราะต้องการอยู่ค้ำบัลลังก์บริหารประเทศ บ้านเมืองของเราจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ไม่เว้นแม้แต่นโยบายรัฐที่บ้างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แต่บ้างก็ถูกโขกสับจนไม่เหลือความหมายของเหตุผล ในขณะเดียวกัน ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ดูเหมือนยังไม่ไปถึงไหน ทั้งที่
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
166 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548
 • พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรม
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
337 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
451 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
  โครงการ สื่อความรู้จากคลังวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม2 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ สื่อความรู้จากคลังวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม2 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป
(38), 316 หน้า
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
381 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
634 หน้า
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
425 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม. + CD/1
  รวบรวมเรื่องราวที่บอกเล่าความเป็นมาของคนไทย และความเป็นไทยที่มีพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ต่อเนื่องมาจนถึง "ไทย" ในปัจจุบัน เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักและเข้าใจในความเป็นตนเองให้มากขึ้น หนังสือกรมศิลปากร มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
รวบรวมเรื่องราวที่บอกเล่าความเป็นมาของคนไทย และความเป็นไทยที่มีพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ต่อเนื่องมาจนถึง "ไทย" ในปัจจุบัน เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักและเข้าใจในความเป็นตนเองให้มากขึ้น หนังสือกรมศิลปากร มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
223 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
329 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
428 หน้า : ภาพประกอบ