หนังสือทั่วไป
150 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ.อันดับที่ 83/2550
สิ่งพิมพ์ สกศ.อันดับที่ 83/2550
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 19/2555
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 19/2555
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
233 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ตาราง, ชาร์ท
หนังสือทั่วไป
611 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
226 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
(ก-ญ) 183 หน้า : ตาราง
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 30/2554
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 30/2554
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 29/2554
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 29/2554