นวนิยาย
368 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
294 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
422 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
416 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
471 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
512 หน้า ; 19 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ฏ) 298 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561
Note: วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561
นวนิยาย
219 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
212 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2557
Note: รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2557
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ฎ) 300 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
นวนิยาย
551 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
376 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
410 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
443 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
543 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
558 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
นวนิยาย
455 หน้า ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เรื่องเล่าของสาวรับใช้
 • บันทึกประวัติศาสตร์
นวนิยาย
309 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ดัชนีรายชื่อตัวละคร
 • อารัมภบท ลบร่องรอย
 • วัยเด็ก เรื่องของดอนอาคิลเล
 • วัยรุ่น เรื่องของรองเท้า
นวนิยาย
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  นวนิยายธรรมะแนวใหม่
Note: นวนิยายธรรมะแนวใหม่
นวนิยาย
456 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
273 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
410 หน้า ; 21 ซม.

กระสือ / 2561

นวนิยาย
181 หน้า : 21 ซม.

กระหัง / 2561

นวนิยาย
183 หน้า ; 21 ซม.

ปอบ / 2561

นวนิยาย
163 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
436 หน้า ; 23 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ญ), 171 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
นวนิยาย
478 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
504 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
303 หน้า : 21 ซม. ;
นวนิยาย
418 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
575 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
441 หน้า : 21 ซม.
นวนิยาย
463 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
448 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
303 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
280 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
550 หน้า ; 22 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ญ, 230 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ฌ) 244 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561