หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
81 หน้า ; 21 ซม.