หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ตอนที่ 1 ประชาคมอาเซียน
  • ตอนที่ 2 ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
  • ตอนที่ 4 ไทบ : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน