หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 23 ซม.

เล่าปี่ 2543

หนังสือทั่วไป
(40),200 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.