หนังสือทั่วไป
(ก-ง) 135 หน้า ; 26 ซม.
    ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
Note: ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
TOC:
  • การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
  • บทที่ 1 นำเข้าสู่การศึกษา
  • บทที่ 2 มูลฐานหรือจุดกำเนิดของการศึกษา
  • บทที่ 3 สารัตถะของการศึกษา
  • บทที่ 4 มองการศึกษาในมิติต่างๆ
  • ความคิด : แหล่งสำคัญ ของการศึกษา
  • โยนิโสมนสิการ 10 วิธี
หนังสือทั่วไป
xv, 166 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(2) ก-ฉ 270 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
53 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
85 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
424 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
137 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี