หนังสือทั่วไป
77 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530