หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
393 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่

BASIC ENGLISH / 2539

หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
472 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
211 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
  จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
Note: จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
327 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
113 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง
  ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
Note: ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
หนังสือทั่วไป
325 หน้า
หนังสือทั่วไป
363 หน้า
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
หนังสือทั่วไป
924 หน้า
  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15
หนังสือทั่วไป
483 หน้า
  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย 33201 หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย 33201 หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
106 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
322 หน้า
หนังสือทั่วไป
261 หน้า
  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง