หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(13), 167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความเป็นมาของอนุสัญญาไซเตส
  • บทที่ 2 พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส
  • บทที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชอนุรักษ์
  • บทที่ 4 ชนิดพืชอนุรักษ์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • บทที่ 5 การตรวจสอบชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบทางการค้า