หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • กำเนิดเอกภพ
 • การกำเนิดกาแล็กซี่และโครงสร้างจักรวาล
 • จุดกำเนิดดาวฤกษ์
 • จุดกำเนิดของดาวเคราะห์
 • จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
110 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
 • ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การตรวจสอบความเชื่อถือได้
 • สถิติเชิงพรรณาที่ใช้งานวิจัย
 • การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย
 • การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป
หนังสือทั่วไป
95 หน้า
หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบสี