หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
  View TOC
TOC:
 • บทนำ พันธุศาสตร์ดั้งเดิม
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล
 • จีโนม
 • ธรรมชาติและการเลี้ยงดู
 • ยีนและโรคต่างๆ
 • เพศ ประวัติความเป็นมา และพฤติกรรม
 • เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์ยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
599 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
  View TOC
TOC:
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
 • ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • การวิเคราะห์เส้นทาง
 • การวิเคราะห์จำแนกประเภท
 • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
 • การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม.
หนังสือทั่วไป
(25), 508 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กิตติกรรมประกาศ
 • คำนำ
 • คำนำผู้เขียน
 • ภาคที่หนึ่ง บริบททางวัฒนธรรม
 • ภาคที่สอง กำเนิดของแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 • ภาคที่สาม ชิ้นส่วนของปริศนา
 • ภาคที่สี่ ธรรมชาติของชีวิต
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ
  หนึ่งในหนังสือเสริมความรู้ ชุด วิทยาศาสตร์ 360 องศา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 ที่ครอบคลุมทุกเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นตำนานน้ำ น้ำกับสิ่งมีชีวิต พลังของน้ำ ผลผลิตจากน้ำ และถ้าน้ำหมดไป จะทำอย่างไร? และอื่นๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ช่วยกระตุ้นการคิดในเชิง
หนึ่งในหนังสือเสริมความรู้ ชุด วิทยาศาสตร์ 360 องศา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 ที่ครอบคลุมทุกเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นตำนานน้ำ น้ำกับสิ่งมีชีวิต พลังของน้ำ ผลผลิตจากน้ำ และถ้าน้ำหมดไป จะทำอย่างไร? และอื่นๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ช่วยกระตุ้นการคิดในเชิง
หนังสือทั่วไป
398 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี

หิน / 2556

หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

อากาศ / 2556

หนังสือทั่วไป
48 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • 1 ติดกับอยู่ในเมทริกซ์
 • 2 ฉัดตัด-เธอเลือก
 • 3 กับดักมรณะทั้งเจ็ด
 • 4 เป่า-ยิ้ง-ฉุบ
 • 5 ไปด้วยกันนะ
 • 6 ความเชื่อใจ
 • 7 ตาต่อตา-ฟันต่อฟัน
 • เปลี่ยนรูปเกมใหม่
 • บทส่งท้าย - ทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้ : เคล็ดลับสิบประการ
 • หมายเหตุท้ายเล่ม
 • เกี่ยวกับผู้เขียน