หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(25), 508 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • กิตติกรรมประกาศ
  • คำนำ
  • คำนำผู้เขียน
  • ภาคที่หนึ่ง บริบททางวัฒนธรรม
  • ภาคที่สอง กำเนิดของแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
  • ภาคที่สาม ชิ้นส่วนของปริศนา
  • ภาคที่สี่ ธรรมชาติของชีวิต
  • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
203 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า
หนังสือทั่วไป
246 หน้า
หนังสือทั่วไป
(11), 356 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 338 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.