นวนิยาย
375 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า