หนังสือทั่วไป
351 หน้า
    พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
521 หน้า
    มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในงานมหาสมณานุสรณ์ครบ ๕๐ ปี แต่วันสิ้นพระชนม์ แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2514
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในงานมหาสมณานุสรณ์ครบ ๕๐ ปี แต่วันสิ้นพระชนม์ แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2514
หนังสือทั่วไป
283 หน้า
    สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย จัดแปลและพิมพ์จำหน่าย เพื่อบำรุงการศึกษาของสงฆ์
สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย จัดแปลและพิมพ์จำหน่าย เพื่อบำรุงการศึกษาของสงฆ์
หนังสือทั่วไป
454 หน้า
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
538 หน้า
หนังสือทั่วไป
170 หน้า
หนังสือทั่วไป
496 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2519
Note: พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2519
หนังสือทั่วไป
215 หน้า