หนังสือทั่วไป
448 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
55 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
    สิ่งพิมพ์วิชาการลำดับที่ 4
สิ่งพิมพ์วิชาการลำดับที่ 4
หนังสือทั่วไป
328 p. : ill. ; 29 cm.
    Description of this Book This book documents the remnants of the rich Buddhist cultural heritage of Cambodia after centuries of wars and destruction culminating with the genocide and cultural annihilation of the Khmer Rouge. The most important mural paintings of Cambodia are examined after discus
Description of this Book This book documents the remnants of the rich Buddhist cultural heritage of Cambodia after centuries of wars and destruction culminating with the genocide and cultural annihilation of the Khmer Rouge. The most important mural paintings of Cambodia are examined after discus