หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย (ค.ศ.1897-1917)
 • บทที่ 3 ความสัมพันธ์ไทย-สหภาพโซเวียต (ค.ศ.1917-1991)
 • บทที่ 4 บทสุป
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก 1
หนังสือทั่วไป
383 หน้า
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
428 หน้า : ภาพประกอบสี ; แผนที่
หนังสือทั่วไป
xix, 634 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซียก่อนราชวงศ์โรมานอฟ.
 • สมัยแห่งความยุ่งยากและการสถาปนาราชวงศ์โรมานอฟ.
 • จักรวรรดิรัสเซียสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช ค.ศ. 1682-1725.
 • ยุคปฏิวัติวังหลวง ค.ศ.1725-1762.
 • จักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัยซารีนาแคเทอรีนมหาราชและซาร์ปอล.
 • การสร้างอำนาจรัฐและขบวนการปฏิวัติ ค.ศ.1801-1855.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
440 หน้า