หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
    หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
Note: หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา