หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การศึกษากับห้องสมุด
 • บทที่ 2 ห้องสมุดโรงเรียน
 • บทที่ 3 บทบาทเฉพาะของห้องสมุดโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 • บทที่ 4 หน้าที่และคุณสมบัติของครูยรรณารักษ์
 • บทที่ 5 ทรัพยากรสารนิเทศ
 • บทที่ 6 การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
 • บทที่ 7 งานเทคนิคและงานบริการห้องสมุด
 • บทที่ 8 กิจกรรมห้องสมุด
 • บทที่ 9 การสอนใช้ห้องสมุด
 • บทที่ 10 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
 • บทที่ 11 การเขียนรายงานห้องสมุด
 • บทที่ 12 การวัดและการประเมินผลงานห้องสมุด
 • บทที่ 13 สรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
497 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ค, 156 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปี กาญจนาภิเษกวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2539
Note: ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปี กาญจนาภิเษกวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2539
หนังสือทั่วไป
567 หน้า
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
(2), 465 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
754 หน้า