หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
393 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
211 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
  จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
Note: จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
327 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
หนังสือทั่วไป
106 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
261 หน้า
  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
262หน้า
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
362 หน้า
หนังสือทั่วไป
(11), 375 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
143 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
250 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
34 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
130 หน้า 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า.
หนังสือทั่วไป
50 หน้า.
หนังสือทั่วไป
34 หน้า.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบสี
  เนื่องในงานออกเมรุพระารชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539
Note: เนื่องในงานออกเมรุพระารชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี
  เนื่องในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถรป.ธ.9)วันที่25พฤษภาคม พุทธศักราช2539
Note: เนื่องในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถรป.ธ.9)วันที่25พฤษภาคม พุทธศักราช2539
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบสี
  แจกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทสก์ เทสรงฺสี
Note: แจกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทสก์ เทสรงฺสี
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
  เนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2538
Note: เนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2538
หนังสือทั่วไป
370 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์ถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
(1-11) 152 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
  พิมพ์แสดงมุทิตาจิตในวโรกาสที่พระศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในพระราชพิธีกาญจนาภิกษก 9 มิถุนายน 2539
Note: พิมพ์แสดงมุทิตาจิตในวโรกาสที่พระศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในพระราชพิธีกาญจนาภิกษก 9 มิถุนายน 2539
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
20 เล่ม
  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)25 พฤษภาคม 2539
Note: พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)25 พฤษภาคม 2539
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 26 ซม.
  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙) วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539
Note: พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙) วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
(16), 296 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
84 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ณ พระวิหารพุทธมณฑล เพื่อร่วมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ณ พระวิหารพุทธมณฑล เพื่อร่วมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2540
หนังสือทั่วไป
371 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
371 หน้า
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
349 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
114 หน้า
  อนุสรณ์บำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน (สตมวาร) คุณแม่สด ทองครุฑ
อนุสรณ์บำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน (สตมวาร) คุณแม่สด ทองครุฑ
หนังสือทั่วไป
467 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
680 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
676 หน้า
หนังสือทั่วไป
482 หน้า