หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
924 หน้า
  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15
หนังสือทั่วไป
483 หน้า
  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย 33201 หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย 33201 หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
322 หน้า
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
234 หน้า
หนังสือทั่วไป
937 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า
หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
76 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Note: จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
83 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
76 หน้า
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
227 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า
หนังสือทั่วไป
212 หน้า ภาพประกอบ,ตาราง
  เนื่องในโอกาสครบรอบ18ปี มสธ. ครบรอบ14ปี รัฐศาสตร์
Note: เนื่องในโอกาสครบรอบ18ปี มสธ. ครบรอบ14ปี รัฐศาสตร์
หนังสือทั่วไป
(10), 212 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
  หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
Note: หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
หนังสือทั่วไป
112 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
1520 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
163 หน้า
หนังสือทั่วไป
476 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
408 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
50 หน้า
  พิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2539
Note: พิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
360 หน้า
หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
220 หน้า
หนังสือทั่วไป
196 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า
หนังสือทั่วไป
250 หน้า
หนังสือทั่วไป
203 หน้า
หนังสือทั่วไป
(12), 925 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า