หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
322 หน้า
หนังสือทั่วไป
261 หน้า
    พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง