หนังสือทั่วไป
197 p.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
543 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • โครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • บทเฉพาะกาล
 • กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
361 หน้า
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459
ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
129 หน้า
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส(11พฤษภาคม พ.ศ.2443-11พฤษภาคม พ.ศ.2543)
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส(11พฤษภาคม พ.ศ.2443-11พฤษภาคม พ.ศ.2543)
หนังสือทั่วไป
271 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
40 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.