หนังสือทั่วไป
62 p.
    Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul
Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul
หนังสือทั่วไป
371 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
71 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
(13), 236 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
    จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
(10), 310 หน้า ; 29 ซม.
    จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
211 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
367 หน้า ; ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
617 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
263หน้า แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
170หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
หนังสือทั่วไป
(10), 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
162หน้า
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
196, [4] หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
414 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ส... 2550

หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ)97หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
xxxiv, 218 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
212 หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
344 หน้า