หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
(9) 124 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
    อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ตาราง,
    ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า