หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
xiv, 384 หน้า ; 21 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
  • มาตรา 4 การใช้บังคับกฎหมาย
  • การตีความกฎหมาย
  • การอุดช่องว่างกฎหมายไทย
  • กำรอุดช่องว่างกฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
  • คำพิพากษาฎีกา มาตรา 4
  • มาตรา 5 หลักสุจริต
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 693 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 556 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.