หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
59 หน้า
หนังสือทั่วไป
263 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กลับมีชีวิต
 • ขุมทรัพย์
 • ดังที่มันเป็น
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
411 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
 • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.