หนังสือทั่วไป
123 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
    View TOC
TOC:
  • เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
  • การออกแบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา
  • การจัดการฐานข้อมูลในระดับอุดมศึกษา
  • พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารถาบันอุดมศึกษา
  • ระบบสารสนเทสเพื่อเสริมสร้างคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือทั่วไป
104 หน้า