หนังสือทั่วไป
171 หน้า
หนังสือทั่วไป
763 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า
หนังสือทั่วไป
83, (15) หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 1 CD-Rom
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • บทที่ 2 พัฒนาการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
  • บทที่ 3 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • บทที่ 4 ประโยชน์จากการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • บทที่ 5 กรณีศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในภาครัฐ
  • บทที่ 6 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาคเอกชน และกรณีศึกษา
  • บทที่ 7 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
402 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : กราฟ ; 29 ซม.