หนังสือทั่วไป
212 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ตารางประกอบ
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 30/2552
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 30/2552
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
238 หน้า
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ : วัฒนธรรมสำนึก
 • 2. เรียนรู้จากยูเนสโก
 • 3. อุดมศึกษากับการแสวงหาพันธมิตร
 • 4. วัฒนธรรมอุดมศึกษา
 • ภาคผนวกที่ 1 บททดลองการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
 • ภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยที่ควรเป็น
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
118 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ)97หน้า
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550