หนังสือทั่วไป
223 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
161 หน้า
หนังสือทั่วไป
260 หน้า
หนังสือทั่วไป
344 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
83, (15) หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 1 CD-Rom
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • บทที่ 2 พัฒนาการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
  • บทที่ 3 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • บทที่ 4 ประโยชน์จากการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • บทที่ 5 กรณีศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในภาครัฐ
  • บทที่ 6 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาคเอกชน และกรณีศึกษา
  • บทที่ 7 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
260 หน้า
หนังสือทั่วไป
333 หน้า
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : แผนภูมิ