หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า
หนังสือทั่วไป
113 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
211 หน้า
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
22 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
  • บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม
  • บทส่งท้าย