หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
384 หน้า ภาพประกอบสี 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
 • บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
333 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ตาราง,
  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ