หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ)97หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
    การแสวงหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพกรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
การแสวงหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพกรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือทั่วไป
384 หน้า ภาพประกอบสี 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ