หนังสือทั่วไป
285 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุดและนวัตกรรม
 • ห้องสมุดกับอนาคต
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • สัพเพเหระสนทนา
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
 • บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ : วัฒนธรรมสำนึก
 • 2. เรียนรู้จากยูเนสโก
 • 3. อุดมศึกษากับการแสวงหาพันธมิตร
 • 4. วัฒนธรรมอุดมศึกษา
 • ภาคผนวกที่ 1 บททดลองการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
 • ภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยที่ควรเป็น
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ม) 154 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 บทนำ
 • 2 บริบทนโยบายและข้อมูลเบื้องต้น
 • 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • 4 ข้อเสนอแนวทางการปรับระบบและประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
325 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฎ) 362 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
361 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสัมภาณ์พิเศษ
 • รายงานพิเศษ
 • บทความ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร