หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
615 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2548
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2548
หนังสือทั่วไป
210 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า ; 19 ซม.