หนังสือทั่วไป
208 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 2 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คีตวรรณกรรมและทำนองเสนาะ
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 3 การเข้าใจเนื้อหาวรรณกรรมและการอ่านตีความ
 • บทที่ 4 การใช้เสียงและวางบุคลิกลักษณะในการอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 5 การถ่ายทอดอารมณ์ในการอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 6 การเขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 7 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 8 หลักเกณฑ์และกลวิธีในการอ่านทำนองเสนาะ
 • บทที่ 9 ตัวอย่างคำประพันธ์ในการอ่านทำนองเสนาะ
หนังสือทั่วไป
xiii, 322 หน้า ; 21 ซม + ดีวีดี 1 แผ่น
  เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ : ภาษาไทยถิ่น
 • ภาษาตระกูลไท
 • ระบบเสียงภาษาไทยถิ่น
 • การเปรียบเทียบการใช้คำในภาษาไทยถิ่น
 • การเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นได้
 • การเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอีสาน
 • การเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นเหนือ.
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12) 349 หน้า ; 29 ซม.