หนังสือทั่วไป
555 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
248 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
165 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
540 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
604 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เสียงในภาษาและการเขียนอักษรไทย
 • บทที่ 2 การผันอักษร
 • บทที่ 3 คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย
 • บทที่ 4 กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ
 • บทที่ 5 องค์ประกอบของคำ
 • บทที่ 6 ประโยคและการสื่อสาร
 • บทที่ 7 ราชาศัพท์
 • บทที่ 8 การใช้พจนานุกรม
 • ภาคผนวก
 • เฉลย
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
303 หน้า
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
372 หน้า
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เรื่องการเขียน
 • บทที่ 2 การเขียนย่อความ และการเขียนย่อหน้า
 • บทที่ 3 การถอดและการเขียนโครงเรื่อง
 • บทที่ 4 การเขียนงานวิชาการ
 • บทที่ 5 การสืบค้นและการอ้างอิง
 • บทที่ 6 การเขียนบทความ
 • บทที่ 7 การเขียนบทความเชิงวิชาการ
 • บทที่ 8 การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
306หน้า 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
441หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiii, 322 หน้า ; 21 ซม + ดีวีดี 1 แผ่น
  เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
หนังสือทั่วไป
261 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
374 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่าน
 • บทที่ 4 การนำเสนอข้อมูล
 • บทที่ 5 หลักการพูดเบื้องต้น
 • บทที่ 6 การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
 • บทที่ 7 การเขียนโครงการ
 • บทที่ 8 การเขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 9 การเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายธุรกิจ
 • บทที่ 10 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • บทที่ 11 การเขียนรายงานวิชาการ
 • บทที่ 12 การเขียนรายงานการวิจัย

คลังคำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(74), 1134 หน้า

คลังคำ / 2547

หนังสือทั่วไป
1134 หน้า
หนังสือทั่วไป
616 หน้า ; 21 ซม.