หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
555 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
736 หน้า : ภาพประกอบ , แผนภูมิ ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ
  • บทที่ 1 ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล-สรุปเหตุผล
  • บทที่ 2 วิธีทำข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์
  • บทที่ 3 หลักในการคิดหาเหตุผล สรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ (Logic) และสรุปความจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
  • บทที่ 4 วิธีทำข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถทั่วไปทางด้
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
248 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
165 หน้า ; 24 ซม.