หนังสือทั่วไป
224 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
191หน้า
หนังสือทั่วไป
228หน้า
หนังสือทั่วไป
285หน้า
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2550
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2550
หนังสือทั่วไป
194 หน้า 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
86 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า
หนังสือทั่วไป
395 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบสี
    รวมผลงานเขียนของ 20 ผู้ต้องขังหญิง จากโครงการ "เปิดประตูสู่เส้นทางนักเขียน"
รวมผลงานเขียนของ 20 ผู้ต้องขังหญิง จากโครงการ "เปิดประตูสู่เส้นทางนักเขียน"