หนังสือทั่วไป
229 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
 • ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การตรวจสอบความเชื่อถือได้
 • สถิติเชิงพรรณาที่ใช้งานวิจัย
 • การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย
 • การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
631 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(13), 236 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
398 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 217 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : แผนที่, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
x, 177 [32] หน้า ; ตาราง ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
568 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
425 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
454 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
342 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
 • วิธีวิจัยและทฤษฎีการวิจัยทางภาษาไทย
 • การเลือกหัวข้อวิจัยและการจัดทำเค้าโครงการวิจัยทางภาษาไทย
 • การดำเนินการวิจัยทางภาษาไทย
 • การเขียนรายงานการวิจัยทางภาษาไทย
หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
382 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
330 หน้า
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
ค, 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
541 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
570 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
520 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(vii), 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
314 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
270 หน้า