Foresight Research... 2553

หนังสือทั่วไป
177 หน้า
    การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
(13), 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
294 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
xv, 203 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
    การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
427 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.