หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี" : นิทานมรดกแห่งอุษาอาคเนย์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี" : นิทานมรดกแห่งอุษาอาคเนย์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
TOC:
 • อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี : ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ
 • พระรถเสน : จากกาพย์ขับไม้ถึงบทมโหรี
 • พินิจพระรถนิราศ
 • พระรถเมรี : ดับมโหรีต้นเพลงฉิ่ง
 • บทละครเรื่องรถเสน
 • "พระรถเมรี" ในเพลงพื้นบ้าน สาธกนิทานและนาฏปฏิภาณปฏิพากย์
 • ละครชาตรีเรื่องพระรถเมีรี คณะพรหมสุวรรณ จังหวัดเพชรบุรี
 • "ความสวยความงาม" ในการ์ตูนเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในสื่อร่วมสมัย
 • นางสิบสองเมืองนาย
 • พุทธเสนกะกับภาพสะท้อนสังคมล้านนา
 • ภาพสะท้อนสังคมอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนางสิบสอง
 • พระรถเมรี การศึกษาบทบาทหน้าที่ของชาดกท้องถิ่นภาคใต้
 • นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรื่องเล่าจากภาคสนาม
 • นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องเล่าจากภาคสนาม
 • นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่ประเทศกัมพูชา เรื่องเล่าจากภาคสนาม
 • นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี ที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษาที่บ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์
หนังสือทั่วไป
(ก-ฒ), 231 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พระมหากษัตริย์นักเดินทาง..รอยพระบาทเหนือภูดอย
 • ลีซอบ้านลุ่ม..บ้านหลังใหม่..หยาดฝนจากฟ้า
 • บ้านน้ำรู...ลมหนาวเหนือภูดอย
 • บ้านบ่อไคร้ วิถีการจัดการป่าที่ยั่งยืน
 • จะปิดทอง...หลังองค์พระปฏิมา
 • "มิสเตอร์แมน" ลมหายใจแห่งขุนเขา
 • กุญแจใจ...ไขสู่ความสำเร็จ
 • กว่าจะมีวันนี้...ที่ภูมิใจ
 • ๖ ทหารเสือนักบุกเบิก
 • ก้าวแรก...บนภูดอย
 • งานสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่น คำถามที่(ไม่)มีคำตอบ
 • การเดินทาง...ของกาแฟ
 • ลมหายใจแห่งความหวัง
 • หอมกลิ่นกาแฟที่ดอยช้าง
 • ลูกป่าไม้คนรักป่า
 • โลกที่ประสานด้วยความเข้าใจ
 • ดอยปุย ห้วยปูลิง...เสียงแห่งความสุข
 • พระเมตตาที่ตราตรึง
 • พระผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน
หนังสือทั่วไป
91 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
80 หน้า
หนังสือทั่วไป
283 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
Note: จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
Note: ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
297 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
73 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ + 2 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
38 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
  การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5
การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5
หนังสือทั่วไป
108 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 172/2545
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 172/2545
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(6), 308 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
Note: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
  เรื่องพระยาขยันสงครามหลงตัวนายกลิ่น -- เรื่องลูกสาวนายจอนคบชู้ -- เรื่องนายก๋งยกภรรยาให้นายขำ -- เรื่องลูกสาวนายจอมบอกความจริงแก่บิดา -- เรื่องหลวงกำจรจัตุรงค์อ่านใบบอกผิดเรื่อง -- เรื่องพระยาโกศลเลี้ยงโต๊ะ -- เรื่องนายเขียนอ่านจดหมายไม่ออก -- เรื่องขุนกิจจามีภรรยาไม่ปรองดองกัน
เรื่องพระยาขยันสงครามหลงตัวนายกลิ่น -- เรื่องลูกสาวนายจอนคบชู้ -- เรื่องนายก๋งยกภรรยาให้นายขำ -- เรื่องลูกสาวนายจอมบอกความจริงแก่บิดา -- เรื่องหลวงกำจรจัตุรงค์อ่านใบบอกผิดเรื่อง -- เรื่องพระยาโกศลเลี้ยงโต๊ะ -- เรื่องนายเขียนอ่านจดหมายไม่ออก -- เรื่องขุนกิจจามีภรรยาไม่ปรองดองกัน
หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
  เรื่องตีผึ้ง -- เรื่องทำไร่ฝ้าย -- เรื่องทำป่าจาก -- เรื่องทำไร่ยาสูบ -- เรื่องเลี้ยงตัวไหมและวิธีทำเส้นไหม -- เรื่องทำกระดาษไทย -- เรื่องทำสวนผลไม้ -- เรื่องการซักเสื้อผ้า -- วิธีทำนาย่อ -- เรื่องทำน้ำตาล -- วิธีทำนาเกลือและเกลือหุง -- วิธีทำน้ำมันยางและไต้ -- เรื่องทำไร่พริกไทย -- เรื่องกางเคย
เรื่องตีผึ้ง -- เรื่องทำไร่ฝ้าย -- เรื่องทำป่าจาก -- เรื่องทำไร่ยาสูบ -- เรื่องเลี้ยงตัวไหมและวิธีทำเส้นไหม -- เรื่องทำกระดาษไทย -- เรื่องทำสวนผลไม้ -- เรื่องการซักเสื้อผ้า -- วิธีทำนาย่อ -- เรื่องทำน้ำตาล -- วิธีทำนาเกลือและเกลือหุง -- วิธีทำน้ำมันยางและไต้ -- เรื่องทำไร่พริกไทย -- เรื่องกางเคย
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2540
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2540
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
Note: จัดพิมพ์ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2546
Note: พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2546
หนังสือทั่วไป
146 หน้า
  ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546
ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2546