หนังสือทั่วไป
199 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า

Charbook 2541

หนังสือทั่วไป
137 หน้า

At the Restaurant 2542

หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
327 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.