หนังสือทั่วไป
136 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
166 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
234 หน้า

Charbook 2541

หนังสือทั่วไป
137 หน้า

At the Restaurant 2542

หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
327 หน้า
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
322 หน้า 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ;
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
หนังสือทั่วไป
189 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.

คติสยาม 2540

หนังสือทั่วไป
203 หน้า
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า

ผู้หญิง 2540

หนังสือทั่วไป
206 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
59 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
802 หน้า
หนังสือทั่วไป
391 หน้า
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ